สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และระบบแบบทดสอบออนไลน์ ให้กับโรงเรียนและสถาบันต่างๆ