โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (Wattana Wittaya Academy)

ระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนห้องเรียน สสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูผู้สอน : ธรณ์ อินทรประสาท
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ผู้สอน : อ.ธรณ์ อินทรประสาท

เนื้อหารายวิชา

บทที่ 1 : ธรรมชาติ และพัฒนาการทางฟิสิกส์

  • ธรรมชาติของฟิสิกส์
  • การวัด และการบันทึกผลการวัดทางฟิสิกส์
  • การทดลองทางฟิสิกส์
  • พีชคณิตเวกเตอร์พื้นฐานสำหรับฟิสิกส์*

บทที่ 2 : การเคลื่อนที่แนวตรง

  • ตำแหน่ง
  • การกระจัดและระยะทาง
  • อัตราเร็วและความเร็ว
  • ความเร่ง
  • กราฟของการเคลื่อนที่แนวตรง
  • การตกแบบเสรี

บทที่ 3 : แรง และกฎการเคลื่อนที่

  • แรง
  • การหาแรงลัพธ์
  • มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่
  • แรงเสียดทาน
  • กฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตัน
  • การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่

- หนังสืออ้างอิงสำหรับการอ่านประกอบการเรียน -

[1] ฟิสิกส์ เล่ม ๑ , สสวท.

[2] ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา 1 , Young & Freedman, ปิยพงษ์ สิทธิคง(แปล)

[3] Physics (4th Edition) , James Walker

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย : ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4
(WWA : High School Physics 4)

เนื้อหารายวิชา

 • คลื่นเสียง
 • สภาพความยืดหยุ่น และกลศาสตร์ของไหล

------------ สอบกลางภาค --------------

 • อุณหภูมิ ความร้อน และสมการสถานะของก๊าซอุดมคติ
 • ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และกฎของอุณหพลศาสตร์

------------ สอบปลายภาค --------------


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย : ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 
(WWA : High School Physics 2)

เนื้อหารายวิชา

 • สภาพสมดุลกล
 • งาน-พลังงาน

------------ สอบกลางภาค --------------

 • โมเมนต้มและการชน
 • การเคลื่อนที่ในระนาบ 2 มิติ

------------ สอบปลายภาค --------------